PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Oostwal Vastgoed BV versie oktober 2018

Juliet Vastgoed vindt privacy erg belangrijk.
Bij Juliet Vastgoed dragen we er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we daar invulling aan geven.

Over Juliet Vastgoed
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Juliet Vastgoed BV, gevestigd aan de Edisonweg 14E, 1821 BN te Alkmaar, telefoonnummer 072-5205782, n.berger@uranusbeheer.nl, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 66992907.

Welke persoonsgegevens leggen we vast?
We leggen de volgende persoonsgegevens vast: voorletters/voornaam, achternaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en (zakelijk) bankrekeningnummer. Tevens, indien van toepassing, uw bedrijfsnaam en de daarbij behorende gegevens uit het handelsregister.

Waarom leggen wij persoonsgegevens vast?
Als u een huurovereenkomst aangaat met Juliet Vastgoed, hebben wij uw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren, alsmede de facturatie en betaling ervan te kunnen verzorgen.

Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?
Juliet Vastgoed heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij u dat zo snel als mogelijk aan ons door te geven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Juliet Vastgoed deelt (delen van) uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn mogelijk onze accountant, financiële instellingen, softwareverwerkers of overheidsinstellingen zoals de belastingdienst.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Juliet Vastgoed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Juliet Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, tenzij we op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren. Aansluitend aan deze periode worden de persoonsgegevens vernietigd.
Indien u een huurovereenkomst met ons afsluit dan bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar na de beëindiging van de overeenkomst met uitzondering van de persoonsgegevens die wij moeten bewaren op grond van de fiscale bewaarplicht van zeven jaar na het vastleggen van de gegevens.

Welke rechten heeft u?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u via email of per post aanvragen.
U heeft het recht ons te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, Postbus 93374 2509 AJ Den Haag), indien u van mening bent dat Juliet Vastgoed niet op de juiste wijze omgaat met uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring
Juliet Vastgoed B.V.

U heeft het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bezwaar te maken.